Zami as Sakaki Taro, Giza Otto as Atobe Keigo, Moxxcya as Oshitari Kenya, Nayuta as Mukahi Gakuto, Ayuta as Akutagawa Jiro, Senharu as Hiyoshi Wakashi, MY as Kabaji Munehiro, Kanro as Otori Choutaro and Meisha as Shishido Ryou
photo by Hiro 

Zami as Sakaki Taro, Giza Otto as Atobe Keigo, Moxxcya as Oshitari Kenya, Nayuta as Mukahi Gakuto, Ayuta as Akutagawa Jiro, Senharu as Hiyoshi Wakashi, MY as Kabaji Munehiro, Kanro as Otori Choutaro and Meisha as Shishido Ryou

photo by Hiro