Shiro Yoshiwara by Okuni
Kojiro by Ida
from Adekan

P by Morokoshi

Shiro Yoshiwara by Okuni

Kojiro by Ida

from Adekan

P by Morokoshi